HLEDEJ


ČLÁNKY ▸
KATALOG DOMŮ
FIRMY ▸
NÁSTROJE ▸

Řízení a kontrola kvality dřevostaveb realizovaných v ČR

Hlavním cílem Asociace dodavatelů montovaných domů, která letos oslavila již osmnáct let od svého založení, je propagovat kvalitní dřevostavby na trhu v České republice.

Pro obor dřevostaveb je důležitá certifikace, protože poskytuje ubezpečení, že výrobek vyhovuje normám, případně jiným normativním dokumentům. Z jaké legislativy se vychází a co je třeba dodržovat?ADMD v současné době sdružuje 23 členů a 36 partnerů. Neméně důležitými cíli Asociace je kultivování podnikatelského prostředí a popularizace oboru dřevostaveb s cílem zvyšování podílu na trhu výstavby rodinných domů v České republice.

Mezi hlavní činností ADMD patří permanentní komunikace a aktivity v oblasti zabezpečení kvality dřevostaveb pro zákazníky. K tomu slouží certifikace dle Dokumentu národní kvality (DNK). Splnění podmínek této směrnice je stěžejním kritériem vstupu do Asociace. V posledních letech si Asociace stanovila kromě garance kvality staveb od svých členů také cíle při zajištění jistoty a spokojenosti zákazníků. Tuto strategii jsme podpořili mimo jiné vydáním vlastního etického kodexu členů ADMD a zřízením smírčího orgánu (ombudsmana) pro dřevostavby.

            Čtěte dále: Ombudsman pro dřevostavby: Pomůže, když se dva perou

Certifikace – nástroj pro řízení a kontrolu kvality (nejenom) dřevostaveb

Certifikace je aktem nezávislé třetí strany, potvrzujícím shodu řádně identifikovaného výrobku, postupu, služby, personálu s předepsanými požadavky. Certifikace se člení např. podle druhu na:

  • Certifikaci výrobkovou,
  • Certifikaci personálu,
  • Certifikaci systému jakosti,
  • Certifikaci povinnou,
  • Certifikaci nepovinnou.

Pro obor dřevostaveb je důležitá zejména certifikace výrobku, protože se jedná o prostředek poskytující ubezpečení, že výrobek vyhovuje normám, případně jiným normativním dokumentům.

Z jaké legislativy se vychází a co je třeba dodržovat?

  • Zákon č. 22/1997 Sb., O technických požadavcích na výrobky,
  • Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění NV 312/2005 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky,
  • Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011 – CPR.

Základní požadavky na výrobky ze zákona č. 22/1997 Sb. (citace z pramenů VVÚD Praha):

1. MECHANICKÁ ODOLNOST A STABILITA
Stavba musí být navržena a postavena takovým způsobem, aby zatížení, o kterých se předpokládá, že na ni budou působit v průběhu stavění a užívání, neměla za následek:
- zřícení celé stavby nebo její části,
- větší stupeň nepřípustného přetvoření,
- poškození jiných částí stavby nebo vybavení následkem deformace nosné konstrukce atd.

2. POŽÁRNÍ BEZPEČNOST
Stavba musí být navržena a postavena takovým způsobem, aby v případě požáru:
-  byla po určitou dobu zachována nosnost a stabilita konstrukce,
-  byl omezen vznik a šíření požáru a kouře ve stavebním objektu,
-  bylo omezeno šíření požáru na sousední objekty atd.

3. HYGIENA, OCHRANA ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Stavba musí být navržena a postavena takovým způsobem, aby neohrožovala hygienu nebo zdraví jejích uživatelů nebo sousedů, především v důsledku:
-  uvolňování toxických plynů,
-  přítomnosti nebezpečných částic nebo plynů v ovzduší,
-  emise nebezpečného záření atd.

4. BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ
Stavba musí být navržena a postavena takovým způsobem, aby při jejím užívání nebo provozu nevznikalo nepřijatelné nebezpečí úrazu, například uklouznutím, smykem, pádem, nárazem, popálením, zásahem elektrickým proudem a zraněním výbuchem.

5. OCHRANA PROTI HLUKU
Stavba musí být navržena a postavena takovým způsobem, aby hluk vnímaný obyvateli nebo osobami poblíž stavby byl udržován na úrovni, která neohrozí jejich zdraví a dovolí jim spát, odpočívat a pracovat v uspokojivých podmínkách.

6. ÚSPORA ENERGIE A OCHRANA TEPLA
Stavba a její zařízení pro vytápění, chlazení a větrání musí být navrženy a postaveny takovým způsobem, aby spotřeba energie při provozu byla nízká s ohledem na klimatické podmínky místa a požadavky uživatelů.

7. UDRŽITELNÉ VYUŽÍVÁNÍ PŘÍRODNÍCH ZDROJŮ
Stavba musí být navržena, provedena a zbourána takovým způsobem, aby bylo zajištěno udržitelné využití přírodních zdrojů a zejména:
-  opětovné využití nebo recyklovatelnost staveb, použitých materiálů a částí po zbourání;
-  životnost staveb;
-  použití surovin a druhotných materiálů šetrných k životnímu prostředí při stavbě.

Certifikace podle Dokumentu národní kvality ADMD je nejlepší vizitkou zhotovitele kvalitní dřevostavby a jistotou pro stavebníka.

Dokument národní kvality (DNK) je směrnicí o zajišťování a dodržování kvality montovaných domů na bázi dřeva zaměřený na projekční a technickou přípravu, kvalitu materiálů, deklaraci základních požadavků na konstrukce podle stavebního zákona a prováděcí činnosti (montáž, výroba prefabrikátů atd.).

Zatímco základní certifikace, vyžadovaná zákonem o technických požadavcích na výrobky, požaduje kontrolu pouze jednou za rok ve výrobním závodě a zaměřuje se jen na finální výrobek, tedy panel, kontrola podle DNK probíhá u firem z ADMD jak ve výrobě, tak i přímo na staveništi během montáže, kde je formou externího auditu posouzeno dodržování technologické kázně, stanovuje a sleduje se systém kritických bodů konstrukce, povinně se provádí Blower door test, a to vše minimálně dvakrát ročně. Dokument národní kvality je cenný také v tom, že řeší a kontroluje jenom panelovou, ale i staveništní montáž.

Čtěte dále: Dřevostavby pod lupou? Pod mikroskopem!

Prostřednictvím DNK dostávají potencionální investoři k dispozici nástroj, který objektivně prokáže, že firma, která disponuje certifikátem DNK, je kompetentní dostát svým proklamacím a investované prostředky zhodnotí v hodnotnou investicí v podobě kvalitního rodinného domu. Pro zájemce o výstavbu dřevostavby je certifikace, resp. značka DNK, která byla po splnění všech podmínek udělena zhotoviteli domu, jednoznačným signálem, že vybraná firma je schopna dostát svým závazkům.

Prokazatelnou hodnotu certifikace podle DNK oceňují a zohledňují také některé naše banky, které investorům zajistí financování nové dřevostavby od člena ADMD za zvýhodněných podmínek.

 

P.S. Chcete vědět, kde se dá na rozpočtu výstavby domu ušetřit a naopak kde má cenu neškudlit? Navštivte Stavební veletrh ONLINE, který se uskuteční 28. – 29. ledna 2023. Veletrh přinese množství inspirace, živých přednášek, konzultací s odborníky i soutěže o hodnotné ceny. Vstupenku si lze stáhnout ZDARMA již nyní. Počet vstupenek je limitován.


Líbil se Vám tento článek? Kupte redakci kávu! Stačí poslat SMS s textem KAFE na číslo 90211. Cena SMS je 39,- Kč. Děkujeme!


Vydáno dne:
20.06.2018

Photocredit: archiv ADMD a archiv redakce

1

Je dřevostavba česká tragédie?

Jiný pohled na článek popisující nepovedenou realizaci dřevostavby

STK na auto máte. Váš dům kontrolu nepotřebuje?

Automobily prochází přísnými kontrolami. Domy by měly také!

Když kvalita dřevostavby není jen prázdné slovo

Kvalita je dnes velmi zneužívané slovo, jak ji lze u dřevostaveb ověřit?

Ombudsman pro dřevostavby: Pomůže, když se dva perou

Kdo postavil dřevostavbu správně a kdo špatně? Ombudsman pomůže spor vyřešit k oboustranné spokojenosti. Povíme si, jak to dělá.

Rozhovor o dřevostavbách: Jak a proč se zaměřit na kvalitu?

Proč si nejen mladí lidé oblíbili dřevostavby a jak se zaměřit na jejich kvalitu? Na tyto a mnohé další otázky odpovídá pan Vratislav Blaha.