HLEDEJ


ČLÁNKY ▸
KATALOG DOMŮ
FIRMY ▸
NÁSTROJE ▸

Bez kulatého razítka na výkresu ani čárku?

Nakreslit dům nemusí být podle zdání pro mnohé, zejména pak technicky vzdělané inženýry, problém. Začneme od půdorysu, nakreslíme vnitřní příčky, okótujeme a v podstatě je hotovo. K tomu, aby projektová dokumentace skutečně k něčemu byla a navíc splňovala všechny náležitosti a zásady správného návrhu domu je však potřeba více než projekční software a „vědět“ jak na to.

Tou základní podmínkou je vzdělání a praxe v oboru a zejména pak kulaté razítko, které vlastní jenom a pouze autorizované osoby. V tomto článku si povíme, kdo to je.


Razítko na výkresech

Autorizovanými osobami (osoby vlastnící kulaté razítko) ve smyslu zákona jsou fyzické osoby, které získaly oprávnění k výkonu odborných činností ve výstavbě, tedy autorizovaný architekt, autorizovaný inženýr a autorizovaný technik. Jejich činnost upravuje zákon č. 360/1992 Sb., jehož plné znění najdete zde.

Autorizovanou osobou se může stát každý občan české republiky (a další osoby dle §7 b), pokud je plně způsobilý k právním úkonům a bezúhonný, získal požadované vzdělání, vykonal odbornou praxi v předepsané délce, úspěšně složil zkoušku odborné způsobilosti, složil předepsaný slib.

Předmětem zkoušky odborné způsobilosti je ověření znalostí souvisejících výkon příslušných odborných činností. Důraz je kladen na znalost platných právních předpisů, které souvisí s daným oborem činnosti.

Autorizovaným architektem může být osoba s vysokoškolským vzděláním architektonického směru a minimálně 3 lety praxe, a to pro obory pozemní stavby, územní plánování, interiérová tvorba, zahradní a krajinářská tvorba.

Bude Vás zajímat: Návrh a projekce dřevostavby


Autorizovaný architekt

je oprávněn vykonávat tyto vybrané a další odborné činnosti:

 • vypracovávat územně plánovací dokumentaci včetně územně plánovacích podkladů
 • vypracovávat projektovou dokumentaci staveb (včetně příslušných územně plánovacích podkladů), s výjimkou staveb inženýrských
 • vypracovávat projektovou dokumentaci zahradních a krajinářských úprav včetně územně plánovacích podkladů a příslušných částí územně plánovací dokumentace
 • podílet se na vypracování projektové dokumentace inženýrských staveb, vypracovávané autorizovaným inženýrem, a to zejména v případě staveb, které jsou zvláštním předpisem, územním plánem nebo rozhodnutím příslušného orgánu územního plánování označeny za architektonicky nebo urbanisticky významné
 • provádět stavebně architektonické nebo urbanistické průzkumy
 • vydávat odborná stanoviska, zpracovávat dokumentaci a posudky pro dílčí hodnocení vlivu staveb na životní prostředí, a to i pro účely řízení před státními orgány
 • vypracovávat projektovou dokumentaci interiéru staveb
 • provádět autorský nebo technický dozor nad realizací stavby
 • vést realizaci jednoduché stavby
 • provádět geodetická měření pro projektovou činnost a vytyčovací práce, pokud zvláštní předpis nestanoví jinak
 • zastupovat stavebníka, popř. navrhovatele na podkladě zmocnění při územním, stavebním nebo kolaudačním řízení
 • vykonávat v orgánech státní správy odborné funkce na úseku územního plánování nebo stavebního řádu, pokud zvláštní předpis nestanoví jinak

Autorizovaný inženýr a autorizovaný technik mají působnost v oborech pozemní stavby, dopravní stavby, vodohospodářské stavby, mosty a inženýrské konstrukce, technologická zařízení staveb, technika prostředí staveb, statika a dynamika staveb, městské inženýrství, geotechnika.

Požadován je magisterský studijní program v příslušném oboru a praxe nejméně tři roky pro autorizaci inženýra a nejméně tři roky pro autorizaci technika (pokud má uchazeč požadované vysokoškolské vzdělání), nebo nejméně pět let (pokud má uchazeč požadované středoškolské vzdělání).


Autorizovaný inženýr

je oprávněn vykonávat tyto odborné činnosti:

 • vypracovávat projektovou dokumentaci staveb (včetně příslušných územně plánovacích podkladů) s výjimkou těch pozemních staveb, které jsou zvláštním předpisem, územním plánem nebo rozhodnutím orgánu územního plánování označeny za architektonicky nebo urbanisticky významné; tato výjimka se nedotýká uzavírání závazkových vztahů podle obecných právních předpisů
 • podílet se na vypracování projektové dokumentace pozemních staveb, které jsou zvláštním předpisem, územním plánem nebo rozhodnutím orgánu územního plánování označeny za architektonicky nebo urbanisticky významné a které jsou vypracovávané autorizovaným architektem
 • vypracovávat územně plánovací podklady a příslušné části územně plánovací dokumentace
 • provádět statické a dynamické výpočty staveb
 • provádět stavebně technické nebo inženýrské průzkumy
 • provádět zkoušení a diagnostiku staveb, pokud zvláštní předpis nestanoví jinak
 • vydávat odborná stanoviska, zpracovávat dokumentaci a posudky, pro dílčí hodnocení vlivu staveb na životní prostředí a to i pro účely řízení před státními orgány
 • vést realizaci stavby
 • provádět geodetická měření pro projektovou činnost a vytyčovací práce, pokud zvláštní předpisy nestanoví jinak
 • provádět autorský nebo technický dozor nad realizací stavby
 • zastupovat stavebníka, popř. navrhovatele na podkladě zmocnění při územním, stavebním nebo kolaudačním řízení
 • vykonávat v orgánech státní správy odborné funkce na úseku stavebního řádu nebo územního plánování, pokud zvláštní předpis nestanoví jinak


Autorizovaný technik

je oprávněn vykonávat tyto odborné činnosti:

 • vypracovávat příslušné dílčí části projektové dokumentace
 • podílet se na vypracování projektové dokumentace zpracovávané autorizovaným architektem nebo autorizovaným inženýrem
 • provádět stavebně technické průzkumy
 • vést realizaci stavby
 • provádět autorský nebo technický dozor nad realizací stavby
 • řídit příslušné odborné stavební a montážní práce
 • zastupovat stavebníka na podkladě zmocnění při stavebním nebo kolaudačním řízení
 • vykonávat odborné funkce v orgánech státní správy na úseku stavebního řádu

Práva a povinnosti autorizovaných osob

Autorizovaná osoba odpovídá za odbornou úroveň výkonu vybraných činností, pro které jí byla udělena autorizace. Odpovědnost podle obecných předpisů tím není dotčena.

Bude vás zajímat: Katastr nemovitostí – nahlížení do KN a návod jak na to

Autorizovaná osoba je povinna vykonávat činnosti, pro které jí byla udělena autorizace, osobně, popřípadě ve  spolupráci s  dalšími autorizovanými osobami nebo  ve  spolupráci s  jinými fyzickými osobami pracujícími pod  jejím vedením Při výkonu své činnosti je autorizovaná osoba povinna dbát platných obecně závazných právních předpisů, jakož i předpisů vydaných příslušnou Komorou.

Autorizovaná osoba nesmí vykonávat funkce, v nichž by vydávala správní rozhodnutí týkající se výsledků její vlastní činnosti, činnosti, které jsou s činností autorizované osoby podle platných obecně závazných právních předpisů a předpisů Komory neslučitelné.

Autorizovaná osoba je povinna dále se odborně vzdělávat a sledovat informace nezbytné pro správný výkon své činnosti.

Autorizované osoby vykonávají činnosti, pro které jim byla udělena autorizace, jako:

 • svobodní architekti nebo svobodní inženýři, jejichž činnost není živností
 • podnikatelé, s výjimkou osob podle předchozího bodu
 • zaměstnanci v pracovním, služebním, členském nebo jiném obdobném poměru.

Seznam autorizovaných architektů najdete na internetových stránkách České komory architektů (www.cka.cc) a autorizované projektanty a techniky nenajdete nikde jinde, než na stránkách České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (www.ckait.cz).

P.S. Řešíte stavbu domu, rekonstrukci nebo vybavení? Stáhněte si zdarma volnou vstupenku na veletrh FOR ARCH 2022


Líbil se Vám tento článek? Kupte redakci kávu! Stačí poslat SMS s textem KAFE na číslo 90211. Cena SMS je 39,- Kč. Děkujeme!


Vydáno dne:
29.10.2012

15

Mohlo by Vás zajímat: