HLEDEJ


ČLÁNKY ▸
KATALOG DOMŮ
FIRMY ▸
NÁSTROJE ▸

Při rekonstrukci střechy nemanipulujte s prvky původní krovové soustavy. Může dojít ke zřícení střechy

Odstraněním byť jen malého trámku může dojít k deformaci střechy a následným škodám v hodnotě několika milionů. Nezkušení a mnohdy zbrklí stavebníci si neuvědomují tato rizika a pouští se do rekonstrukce po hlavě a bez odborného posudku. Je důležité myslet na to, že všechny prvky krovové soustavy jsou ve střešní konstrukci z nějakého důvodu. V článku jsme odkryli statická okénka těchto prvků – dozvíte se návaznosti jednotlivých prvků krovu, jak ovlivňují soudržnost konstrukce a jejich vzájemná silová působení.


krovy
VÍCE FOTOGRAFIÍ V GALERII »
i Foto: Archevio (se souhlasem)

Prvky krovů

Prvky krovů tvoří střešní konstrukci domů. Ať už je krovová soustava jakéhokoli typu (např. hambálková, krokevní, stojatá stolice, ležatá stolice apod.) má za úkol podporovat střešní plášť, chránit budovu před povětrnostními vlivy a zajistit její stabilitu. Pojďme se podívat na základní popis krovové soustavy.

Pro lepší přehled si prohlédněte vizualizace jednotlivých prvků ve fotogalerii.

Krokve – nosná konstrukce pro souvrství střešní krytiny

Krokev je jedním z hlavních konstrukčních prvků krovové soustavy budov. Hraje klíčovou roli při udržení střešní konstrukce a zajištění stability celé střechy.

 • Jednotlivé krokve jsou osazeny na pozednici a vaznicích.
 • Spoje s vaznicí jsou na ostřih / přeplátování / šikmým čelním srazem.
 • Osová vzdálenost je 800–1 200 mm.
 • Maximální přesah za pozednicí je 1 500 mm.
 • Maximální vzdálenost od vaznice k hřebenu je 2 500 mm.
 • U hřebene jsou krokve spojeny na ostřih.

Co je to krokev?

Krokev je šikmý dřevěný prvek, který je osedlaný na pozednici a vaznicích a nese střešní latě. Krokví je obvykle několik a jsou rovnoměrně rozložené po celé délce střešní konstrukce v osové vzdálenosti 800–1 200 mm.

Statické okénko

Krokve nesou hlavní zatížení střechy a odolávají povětrnostním podmínkám (sníh, déšť, vítr). Výpočty statických sil jsou nezbytné pro správný výběr rozměru a typu krokví. Při nesprávném rozmístění nebo dimenzování krokví může totiž dojít k deformacím nebo kolapsu střechy.

Vaznice

Vaznice jsou klíčovými konstrukčními prvky v krovové soustavě budov a hrají zásadní roli při podpůrné funkci střešní konstrukce. 

 • Podepírají krokve.
 • Vaznice rozdělujeme na vrcholové a středové:
   • Vrcholová vaznice je u rozpětí do 8 m.
   • Středová vaznice je u rozpětí 8–11 m.
   • Středová i vrcholová vaznice jsou u rozpětí > 11 m.
   • Speciálním typem vaznice je i pozednice (viz níže).
   • Podívejte se na 2 hlavní druhy vaznic ve fotogalerii.
 • Maximální osová vzdálenost vaznic / vaznice a pozednice je 4 500 mm.

Co je to vaznice?

Vaznice je vodorovný dřevěný trám, který probíhá krovem podélně a podpírá krokve. 

Statické okénko

Vaznice nesou většinu váhy střešní konstrukce. Hlavní funkcí vaznic je přenášet váhu střešního pláště na krokve a dále na sloupky nebo přímo stěny budovy.

Pozednice – vaznice uložená na nadezdívce

Pozednice je uložená na nosné konstrukci budovy, je pevně spojena s nosnou zdí budovy či nadezdívkou. Kompletní zatížení krovové soustavy se tak přenáší do stěn domu a následně do základů.

 • Pozednici je nutné impregnovat kvůli přímému styku se zdivem a rizikem hnití a případnému vzniku plísní.
 • Podkladní zdivo musí být opatřené hydroizolací.
 • Je kotvena po 2–4 m v nosné konstrukci.
 • Musíme ji kotvit do zdiva nebo stropní konstrukce.

Co je to pozednice?

Pozednice je vodorovný trám uložený podél krovové soustavy. Je pevně spjatá s nosnou zdí budovy a podpírá krokve.

Statické okénko

Aby pozednice správně plnila svoji funkci, je nezbytné ji dostatečně ukotvit. Na pozednici působí vodorovné i svislé statické síly, které mohou způsobit roztlačení stěn od sebe. Pozednice je v konstrukci domu proto, aby tomu zabránila.

🔴 Nejvíc lidí právě čte:

Dům za 2,5 mil. má dnes už málokdo. Koupil vyřazené kontejnery za 95 tisíc a pustil se do práce. Stavební úřad neměl námitky

Kleštiny

Kleštiny zajišťují tuhost a stabilitu krovu, zejména při větrných podmínkách. Přenáší váhu střešního pláště na hřeben krovu a zajišťují stabilitu krovové soustavy.

 • Dvojice kleštin tvoří konstrukci stahující krokve a brání jim v rozestoupení se.
 • Jsou součástí každé plné vazby pod vaznicemi a nad pozednicemi.
 • Jsou uchyceny kampováním a svorníkem na krokvích a sloupcích.

Co je to kleština?

Kleština je vodorovný nosný prvek v krovové soustavě, který spojuje krokevní nosníky s hlavním nosníkem (hřebenem) krovu. Kleštiny se dělí na 3 hlavní druhy (hřebenová, středová, příhradová).

Statické okénko

Kleštiny přenášejí váhu střešního pláště na hřeben krovu. Jsou umístěny na obou stranách krovu a jsou s hřebenem rovnoběžné. Tyto dvě kleštiny jsou obvykle propojeny dalším nosníkem nazývaným větrová kleština.

Zavětrování – ztužující prvek krovu

Zavětrování je ztužujícím prvkem (zejména hambálkového) krovu, což znamená, že zabraňuje pohybu kleštin a krokví do stran.

 • Umístěno v podélné i vodorovné střešní rovině.
 • V šikmé střešní rovině je nazýváme tzv. Ondřejovy kříže.
 • Vrcholová vaznice je také zavětrovací prvek, tzv. vrcholové ztužidlo.
 • S krokvemi nebo kleštinami je zavětrování spojeno hřeby a vruty.

Co je to zavětrování?

Zavětrování, známé také jako větrová kleština nebo větrová vaznice, je svislý nebo šikmý nosný prvek v krovové soustavě, který spojuje kleštiny na obou stranách krovu a zajišťuje celkovou tuhost krovu.

Statické okénko

Zavětrování nese část větrného tlaku a přenáší ji na kleštiny a krovovou konstrukci. Jeho hlavní funkcí je zajišťovat tuhost krovové konstrukce při větrných podmínkách a pomáhat rozložit větrný tlak na celý krov.

Vazný trám

Vazný trám přenáší zatížení krovu do nosného zdiva a přes podporu do stropní konstrukce. Podporou vazného trámu je impregnovaný hranol podepírající vazný trám v místě nosné zdi pod stropní konstrukcí.

 • Uložen do kapsy v nadezdívce.
 • Zhlaví je nutno impregnovat.
 • Minimální vzdálenost od stropní konstrukce je 80 mm.

Existuje také náhrada za vazný trám, a sice tzv. práh (umístěn nad střední nosnou zdí pod stropní konstrukcí – tzv. bačkorou). Spoj se provádí zapuštěním.

Co je to vazný trám?

Vazný trám je horizontální nosný prvek v krovové soustavě, který spojuje křídlové vaznice nebo jiné nosné prvky a nese hlavní střešní zatížení konstrukce. Vazné trámy jsou umístěny kolmo na křídlové vaznice (v některých případech také na celou šířku budovy).

Statické okénko

Účelem vazného trámu je přenášet váhu střešní konstrukce na opěrné tělo nebo stěny budovy. Při nesprávném rozmístění nebo dimenzování vazných trámů může dojít k deformacím nebo kolapsu střechy.

Vzpěra

Vzpěra je konstrukční prvek v krovové soustavě, který slouží k podpoře krovu a přenosu váhy střešní konstrukce na nosné těleso nebo stěny budovy.

 • Zajišťuje stabilitu sloupku.
 • Propojuje sloupek a vazný trám.
 • Je součástí každé plné vazby.
 • Spoje jsou provedeny čepováním.

Co je to vzpěra?

Vzpěra je diagonální nosný prvek, který spojuje krovové prvky a přenáší zatížení střešní konstrukce na opěrné těleso nebo stěny budovy. Hlavní funkcí vzpěry je zajištění stability a tuhosti krovové soustavy a přenos střešního zatížení na nosné těleso.

Statické okénko

Jde obvykle o diagonální prvek, který zvyšuje stabilitu krovu a pomáhá rozložit zatížení. Vzpěry jsou většinou diagonálně mezi křídlovými vaznicemi nebo mezi vaznými trámy.

Sloupky

Sloupky jsou umístěny na strategických místech krovu, často na rozích budovy, kde podpírají kleštiny, křídlové vaznice nebo vazné trámy.

 • Podepírají vaznici.
 • Osová vzdálenost je přibližně 4 000 mm.
 • Jsou součástí každé plné vazby.
 • Spoje s vazným trámem a vaznicí jsou řešeny čepováním.

Co je to sloupek?

Sloupek je nosný prvek v krovové soustavě, který slouží k podpoře střech a přenosu zatížení z krovových konstrukcí na základy budovy. 

Statické okénko

Sloupky jsou obvykle umístěny na základových patkách nebo základových pilířích. Sloupky jsou pevně spojeny s krovovými prvky a střešní konstrukcí. Mohou být vyztuženy diagonálními vzpěrami pro zvýšení stability. Jsou dimenzovány tak, aby zvládly veškeré zatížení včetně větrného tlaku, sněhu a dalších vnějších sil.

Rozpěra

Rozpěry jsou umístěny podél spodní části krovu a jsou obvykle paralelní s hlavním nosníkem krovu.

 • Distanční prvek věšadla zajišťující rozestup věšáků.
 • Společně se vzpěrami tvoří klenbu věšadla.
 • Spoj s věšákem čepováním.

Co je to rozpěra?

Rozpěra je horizontální nosný prvek, který se nachází na spodní části krovu a slouží k podpoře střešních konstrukcí a přenosu zatížení na nosné těleso nebo stěny budovy.

Pásky

 • Zajišťují stabilitu sloupků a vaznic.
 • Propojují sloupky a vaznice.
 • Minimální šířka je 1/2 sloupku, případně vaznice.
 • Délka pásku je 1–1,5 m.
 • Jsou začepovány do sloupků pod úhlem 45°.

Věšák

 • Plní stejnou funkci jako sloupek – v soustavě se nazývá věšadlem.
 • Je o 10 mm kratší, čímž zvedá vazný trám (umožňuje vynechat podporu vazného trámu).

Krovová konstrukce vs. vazníková konstrukce

Kromě klasické krovové konstrukce existuje i vazníková konstrukce, která se v dnešní době velmi často využívá pro zastřešení rodinných domů i větších budov.

Je to modernější a rychlejší metoda – vazníky jsou předem vyrobené a připravené pro rychlou instalaci. Více se o nich dočtete v tomto článku:

Levné střechy z USA válcují tradiční krovy. A to nejen cenou

A pokud vás zajímá i cena takové střechy z vazníků, můžete si ji vypočítat v naší kalkulačce:

Výpočet ceny vazníkové střechy→

P.S. Navštivte veletrh vytápěcí, ventilační, klimatizační, měřící, regulační, sanitární a ekologické techniky, který se uskuteční 5. – 8. března 2024 v Praze. Volnou vstupenku zdarma si můžete stáhnout na tomto odkazu.


Vydáno dne:
03.01.2024

Photocredit: Archevio (se souhlasem)

5

Nepodceňte izolace střechy, teplo stoupá vzhůru

Proč a jak izolovat střechu, aby vám bylo doma příjemně v létě i v zimě?.. Číst více →Sedlová, pultová a valbová střecha: Typy a rozdělení střech u dřevostaveb

Tvarů střech je velké množsví a pojmů okolo konstrukce střechy ještě více. Znáte je? V následujícím článku uvádíme vše podstatné ke střešní terminologii... Číst více →Levné střechy z USA válcují tradiční krovy. A to nejen cenou

Rychlé a levné řešení střechy nabízejí lehké konstrukce navržené v USA. Kolik taková konstrukce stojí, zjistíte v kalkulačce... Číst více →Firmy šidí při výrobě a montáži vazníků. Zákazníkům zbude děravá střecha

Věřit podezřele výhodným nabídkám se u stavby střechy nemusí vyplatit. Na co si dát při výběru firmy pozor, aby vás neošidila?.. Číst více →Zažitý mýtus ohledně střech připravuje Čechy o statisíce

Střešní konstrukce z příhradových vazníků vypadá jako skvělá volba. Vadou na kráse pro mnohé je, že má nevyužité podkroví. Možná to ale není tak úplně pravda... Číst více →Střecha s přesahem nebo bez? Architekti běžně navrhují nepraktické řešení

Přesahy střech se od nepaměti dělaly stejným způsobem, pak ale přišli moderní architekti a v rámci vizuální dokonalosti přinesli dramatickou změnu. Vznikl tak nekonečný rozkol společnosti... Číst více →Montáž střešních oken svépomocí – řemeslník znovu připomíná zbytečné chyby

Instalace střešních oken svépomocí přináší řadu výhod, ale také větší riziko možných chyb. Jaké jsou ty nejčastější a jak se jim vyhnout?.. Číst více →