HLEDEJ


ČLÁNKY ▸
KATALOG DOMŮ
FIRMY ▸
NÁSTROJE ▸

Systémy recyklovaného stavebnictví zachvátily Česko. Využívá je už 80 % firem

Stavební a demoliční odpady představují téměř polovinu všech odpadů produkovaných v České republice. Stavební společnosti jsou schopny recyklovat stále větší množství stavebního materiálu. Většině se podaří znovupoužít do stavebního procesu zatím však nejvýše 20 % odpadu. Kolik procent českých firem využívá recyklaci stavebního odpadu při realizaci staveb? Kolik z nich má stanoveny měřitelné cíle pro snižování ekologického dopadu staveb? A kolik firem má na stavbách již zaveden také systém na třídění dřevěného odpadu?


Recyklace stavebního odpadu
VÍCE FOTOGRAFIÍ V GALERII »
i Foto: Sugarcrete (se souhlasem)

81 % společností se zajímá o ekologický dopad

Při realizaci výstavby hraje klíčovou roli, zda stavební společnosti mají v oblasti ekologie nastavené standardy do konkrétních metodik a pracovních postupů, pokud jde o dopady na životní prostředí. Zvyšující se povědomí o potřebě udržitelného rozvoje a ochrany planety také na straně investorů vyžaduje, aby stavby byly realizovány s důrazem na ekologické aspekty. O ekologické hledisko se při realizaci stavebních projektů zajímá většina dotázaných stavebních společností (81 %).

Recyklace stavebního odpadu

V oblasti udržitelnějšího stavebnictví je důležitým krokem především recyklace stavebního odpadu a snižování ekologických dopadů stavebních projektů. Odpad ze stavebnictví zahrnuje betonové zbytky, cihly, dřevo, kovy a další materiály. Alespoň zčásti využívá recyklaci stavebního odpadu při realizaci projektu většina dotázaných stavebních společností (78 %). Často k tomu využívá externě najímané specializované firmy (35 %).

Ministerstvo životního prostředí se dlouhodobě věnuje náhradě nového stavebního materiálu recyklovanými surovinami. V produkci odpadů tvoří právě stavební a demoliční složka více než jejich polovinu, a recyklace může zásadně ovlivnit spotřebu nových surovin. Současná odpadová legislativa obsahuje opatření pro podporu a usnadnění recyklace těchto materiálů,“ říká Petr Hladík, ministr životního prostředí ČR, a dodává: „Co se týká používání tohoto materiálu u veřejných zakázek, myslím si, že je důležité nahrazovat nové materiály těmi recyklovanými, protože to ulehčuje nejen úložištím odpadu, ale také finančnímu zatížení nových staveb. U programu Nová zelená úsporám je povinnost recyklovat odpad z rekonstrukcí nejméně ze 70 %,“ upozorňuje Petr Hladík.

Stavaři jsou schopni recyklovat velké množství stavebního materiálu

Kolik procent z celkového stavebního odpadu lze obvykle recyklovat nebo znovu použít během stavebního procesu, je závislé na povaze projektu, dodržování environmentálních standardů a zapojení stavební firmy do udržitelných postupů. Betonové trosky a cihly patří mezi nejběžnější materiály, které lze recyklovat a znovu použít. Beton se může rozdrtit a použít jako výplň nebo základní materiál pro nový beton, což šetří přírodní suroviny a energii. Podobně lze staré cihly znovu použít při stavbě, což snižuje potřebu nové výroby.

Z celkového množství stavebního odpadu se většině dotázaných stavebních společností (66 %) daří recyklovat nebo znovupoužít v průběhu stavebního procesu do 20 % odpadu. Mezi 20 % až 40 % z celkového množství tohoto odpadu se podaří recyklovat stavební materiál zhruba jedné pětině dotázaných (21 %) a některé stavební společnosti (13 %) dokáží recyklovat dokonce 40 % a více stavebního odpadu v průběhu stavebního procesu.

V recyklaci spatřujeme veliký smysl a hledáme cesty, jak využívání druhotných surovin a šetření přírodních zdrojů zavádět do běžné realizační praxe,“ říká generální ředitel velké stavební společnosti Jaroslav Heran. „Tím snižujeme produkci odpadu a uhlíkovou stopu výroby. Vedle ochrany krajiny a přírody v tom spatřujeme i značný ekonomický potenciál,“ dodává.

Téměř čtvrtina firem má stanoveny cíle pro snižování ekologického dopadu

Některé stavební společnosti (23 %) mají měřitelné cíle pro snižování ekologického dopadu stavební činnosti. Naopak zbylá část (77 %) tyto cíle stanoveny nemá.

Cirkulární stavebnictví je pojem, který stále víc firem přenáší do své strategie. Už dávno ale nezůstává jen vizí sepsanou na papíře. Právě firmy ve stavebnictví jsou často nositeli zajímavých a progresivních nápadů v oblasti recyklace,“ říká Michal Vacek, výkonný ředitel CEEC Research.

Udržitelnost je pro nás stěžejní téma a závazky k životnímu prostředí se snažíme plnit zodpovědně. Ještě nevypálené kazové produkty vracíme zpět do výroby. Hotové produkty, které nejsou vhodné k dodání zákazníkům, umíme zpracovat pro další použití. V příštím roce uvedeme na trh mimo jiné speciální bílou folii pro ploché střechy. Ta je vyrobena z odpadního materiálu z bezpečnostních skel tak, aby byla zcela recyklovatelná,“ připomíná Kamil Jeřábek, generální ředitel výrobní společnosti.

V oblasti recyklace se nyní zaměřujeme na to, jak materiál recyklovat efektivněji než dosud a jak recyklované materiály využívat do původních konstrukcí. Aby byl tento přístup reálně možný, bude zapotřebí nejen naše odhodlání a nemalé investice do technologií, ale také přísnější legislativa, která přiměje zákazníky a celý stavební průmysl používat například recyklovaný beton,“ vysvětluje předseda představenstva stavební společnosti Moritz Freyborn.

Existující standardy a normy se zaměřují na různé aspekty udržitelnosti a kvality budov. Slouží k podpoře vytváření lepšího a zdravějšího životního prostředí. Jejich využití může pomoci snižovat dopad stavebnictví na životní prostředí a zlepšit kvalitu života lidí v budovách.

LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) využívá 13 % dotázaných stavebních firem. LEED je mezinárodní systém hodnocení ekologické udržitelnosti budov. Vyvinul jej United States Green Building Council (USGBC) a poskytuje rámec pro návrh, stavbu a provoz „zelených“ budov, které jsou energeticky efektivní a šetrné k životnímu prostředí. Projektům je přidělováno hodnocení na základě splnění různých kritérií týkajících se energetické účinnosti, kvality vnitřního prostředí a udržitelných stavebních postupů.

BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) využívá 12 % dotázaných stavařů. BREEAM je metoda a systém hodnocení udržitelnosti budov, který se používá hlavně ve Spojeném království, ale i v dalších zemích. Vyvinul jej Building Research Establishment (BRE) a poskytuje kritéria a normy pro hodnocení různých aspektů budov, včetně energetické efektivity, materiálového využití, zdraví a bezpečnosti.

Passive House Standard využívá 9 % dotázaných firem. Passive House Standard, nebo také „Passivhaus“, je koncept a standard pro extrémně energeticky efektivní budovy. Tento standard klade důraz na vysokou izolaci, těsnost obálky budovy a rekuperaci tepla z větrání. Passive House Standard je zaměřen na minimalizaci energetické spotřeby budov a vytváření optimálních podmínek pro jejich obyvatele.

WELL Building Standard využívá 5 % dotázaných. WELL Building Standard se zaměřuje na zdraví a pohodu lidí ve vnitřním prostředí budov. Standard obsahuje kritéria týkající se kvality vzduchu, vody, výživy, fitness, psychického zdraví a dalších faktorů, které ovlivňují pohodu a zdraví osob v budově. WELL Standard se používá k certifikaci budov, které podporují zdraví a pohodu uživatelů.

Stavební společnosti preferují ekologicky šetrné materiály a technologie

Snížení uhlíkové stopy, energetická účinnost, zlepšená kvalita vzduchu a zdraví obyvatel, ochrana přírodních zdrojů, to jsou některé z výhod, které přináší používání ekologicky šetrných materiálů a technologií. Velká část dotázaných ředitelů stavebních společností (74 %) alespoň zčásti preferuje ekologicky šetrné materiály a technologie na stavbách. Naopak jedna čtvrtina (26 %) tyto materiály a technologie nepreferuje, ačkoliv přinášejí mnoho výhod. Důvodem je především ekonomická náročnost a nedostatečná míra ochoty na straně investorů.

U přípravy a následné realizace projektů, kde je to jen trochu možné, se snažíme dodržovat zásady environmentálně odpovědného zadávání, které máme implementované do naší vnitřní směrnice. U přípravy projektů se snažíme předcházet vzniku odpadů, při samotné realizaci pak požadujeme maximální využití stavebního odpadu, nejčastěji do podkladních vrstev,“ říká František Jura, primátor statutárního města Prostějova.

Většina má na stavbách zaveden systém na třídění dřevěného odpadu

Třídění dřevěného odpadu nejenže pomáhá snížit zátěž skládek a omezit množství odpadu, který končí na skládce, ale také přispívá k udržitelnému využití přírodních zdrojů. Navíc recyklované dřevo může být využito pro různé účely, včetně výroby nábytku nebo jiných stavebních projektů. Nadpoloviční většina dotázaných stavebních společností (60 %) má na stavbách zaveden také systém na třídění dřevěného odpadu.

Náš jihlavský závod je průkopníkem ve využívání dřevního recyklátu při výrobě dřevotřískových desek. Dřevní recyklát je materiálově znovu využíván místo jeho skládkování nebo spalování pro energetické využití,“ upozorňuje Sylva Krechlerová, jednatelka českého dodavatele stavebních desek.

🔴 Nejvíc lidí právě čte:

Zkušený kutil Milan postavil na zahradě skleník ze dřeva a polykarbonátu. Získali jsme návod i fotodokumentaci

Implementace ekologických opatření je nákladově náročná

Podle názoru ředitelů stavebních společností bývá největší překážkou ekologických opatření jejich nákladová náročnost, proto je tak důležitá ochota na straně investora. Současně 26 % stavebních firem chce v budoucnu více investovat do recyklace nebo výzkumu a vývoje ekologicky šetrných technologií a materiálů. Pro 32 % stavebních firem je používání nových technologií časově náročné. Dalších 26 % podniků pak zmiňuje problém s dostupností takového materiálu.

Nedostatek základních surovin, zejména stavebního kamene a štěrkopísku, nás vede k nutnosti používání recyklovaného kameniva. Bohužel, stále narážíme na požadavky na použití výhradně materiálů uvedených v platné projektové dokumentaci, které ne vždy splňují definici ekologicky šetrného materiálu. Stává se, že objednatel stavebních prací není ochoten přistoupit ke změně materiálu na ekologicky šetrný,“ přidává Nikola Domažlická, obchodně technická ředitelka stavební společnosti.

Vyšší náklady na pořízení čistších materiálů nebo technologií zmiňuje jako brzdu pro jejich větší využívání 68 % dotázaných stavebních společností, 56 % firem pak naráží na nedostatečné povědomí investorů o ekologických otázkách.

Alternativní materiály jsou v dnešní situaci, kdy přírodních zdrojů ubývá, jednou z cest, které intenzivně sledujeme. Při výstavbě metra D v Praze se nám povedlo uvést do života pojivo na bázi fluidních popílků, případně i kamenivo nahrazujeme recyklátem a toto řešení se nám osvědčilo,“ uvádí Pavel Růžička, člen dozorčí rady a dodává: „Nebránili bychom se širšímu využívání alternativních materiálů, potřebujeme však partnera na druhé straně. Veřejné zakázky se soutěží primárně na cenu, kvalita či ekologické hledisko nehrají, a kvůli legislativě zatím ani dost dobře nemohou hrát, větší roli.“

Dlouhodobě podporujeme aktualizace technických předpisů u investorských organizací v resortu dopravy, které postupně upravují požadavky na recyklace a využívání vyzískaného materiálu při opravách, rekonstrukcích a modernizacích úseků dopravní infrastruktury. Vyžadujeme zvyšování podílu znovuvyužití vyzískaného materiálu i s ohledem na nedostatek stavebních materiálů v budoucích letech,“ odpovídá Zbyněk Hořelica, ředitel Státního fondu dopravní infrastruktury.

Postřeh redakce:

Negativní dopad na životní prostředí vyžaduje efektivní a rychlé jednání. Dřevo, jakožto stavební materiál, zaujímá výjimečné postavení díky své ekologické udržitelnosti a schopnosti recyklace.

Ekologický přínos spočívá v tom, že dřevo je obnovitelný zdroj. Tímto způsobem přispívá k udržitelnosti životního prostředí a omezuje negativní dopady na přírodu.

Kromě toho je dřevo plně recyklovatelné a může být znovu použito v různých stavebních projektech, což zvyšuje jeho celkovou životnost a minimalizuje odpad.

S vědomím rostoucí potřeby pro ekologicky odpovědné materiály se dřevo stává symbolem optimální volby pro budoucnost udržitelné a odpovědné stavební praxe.

Data vyplývají z Kvartální analýzy českého stavebnictví Q4/2023 zpracované analytickou společností CEEC Research.

P.S. Navštivte veletrh vytápěcí, ventilační, klimatizační, měřící, regulační, sanitární a ekologické techniky, který se uskuteční 5. – 8. března 2024 v Praze. Volnou vstupenku zdarma si můžete stáhnout na tomto odkazu.


Vydáno dne:
11.12.2023

Photocredit: Sugarcrete (se souhlasem)
Zdroj: CEEC Research

3

Nízkonákladový a ekologický domeček postavený ze dřeva a slámy

Malý domeček ze slámy známe jistě všichni z pohádky o Třech prasátkách. Věřili byste však tomu, že jeden takový doopravdy existuje? Jak je řešený po konstrukční stránce?.. Číst více →Výhled z ekologického tiny housu s moderním interiérem na Vysočině dostane i vás

Zašijte se na Vysočině v tomto ekologickém tiny housu. Má kouzelné výhledy nejen ze střešních oken a ten nejkrásnější interiér... Číst více →Kdo nahradí pokácené stromy a jaká je životnost dřevostaveb?

Jak je to s ekologií, udržitelností a životností dřevostaveb? Uhlíková stopa CO2, likvidace dřevostavby, regulace vlhkosti a mnohem víc... Číst více →Slavný ekolog zveřejnil inovativní systém, díky němuž došel k energetické úspoře

Známý ekolog zveřejnil inovativní systém. Přečtěte si, čím minimalizovat ztráty tepla a jak navrhnout dům se zahradou jako pan Holmgren... Číst více →Čínští stavaři nás začínají předbíhat. Představují dosud nevídané věci

Podívejte se na mistrovské dílo čínských stavařů. Dřevěný most v rybářské vesničce spojuje moderní prvky s tradičními postupy a myšlenkami... Číst více →Kolik stojí zahrada, kterou není potřeba zalévat? 9 tipů, jak si ji zařídit svépomocí

Přečtěte si 9 snadných kroků, díky kterým zajistíte soběstačnost vaší zahrady. Mimo jiné vám také přinášíme seznam skvělých vychytávek, které vám usnadní práci na zahradě... Číst více →Betonovým stavbám odzvonilo. Nahradí je cihly z cukru

Tým odborníků z Anglie přišel v rámci rozsáhlého výzkumu k zajímavým poznatkům. Vytvořili stavební materiál z bagasy, který má velmi podobné vlastnosti jako cihla či beton. Cenově by však měl být dostupnější... Číst více →Hvězda z filmu Avatar vsadila na dřevostavbu. Dům v pralese rozhodně nečekejte

Představitelka princezny z Avatara vlastní dřevostavbu v Beverly Hills. Ta má pět ložnic, sedm koupelen, hernu, tenisový kurt i vířivku... Číst více →