HLEDEJ


ČLÁNKY ▸
KATALOG DOMŮ
FIRMY ▸
NÁSTROJE ▸

Roubenky: Jsou vhodné pro moderní bydlení? (tradiční vs moderní)

Stavby postavené roubenou technologií mají na území České republiky velmi dlouhou tradici, která se vyvíjela po několik staletí. V našem článku se dozvíte, jaké jsou rozdíly pro tradiční a moderní roubenky, jejich způsoby opracování i dodání na stavbu.


Tradiční roubenka na venkově
VÍCE FOTOGRAFIÍ V GALERII »
ⓘ Foto: Ing. Kristina Nešporová

Mnoho dochovaných roubených staveb pochází z doby i více jak 150 let vzdálené. Je tedy zřejmé, že život obyvatel, kteří stavení stavěli a užívali, se závratně změnil a nedá se srovnat se způsobem života lidí v současnosti. Roubenky, které splňovaly potřebné požadavky v minulosti, už nemusí vyhovovat potřebám pro trvalé či rekreační účely dnešních obyvatel. Nejen u nových roubených staveb, ale i při rekonstrukcích se tak mění interiér roubenky, dispoziční uspořádání, konstrukce otvorů a krovů, které již neumožňují takové možnosti, které by splnily investorovy požadavky.

Nejen na využití, ale i na konstrukci stěn roubenky jsou v dnešní době kladeny jiné požadavky než v minulosti. Trendem současné doby jsou stavby, které eliminují únik tepla. Legislativa se tedy snaží o snížení součinitele prostupu tepla a vytvářejí se tím podmínky pro vznik nových konstrukčních systémů.

Co je to roubenka?

Roubená konstrukce je tvořena vrstvením vodorovných trámu a svázáním těchto trámů v nároží tesařskými spoji. Tradiční roubená stěna je tvořena hraněnými trámy, které jsou vyrobeny z jediného kusu masivního dřeva. Založení prvního trámu může být provedeno se zmenšenou výškou nebo s plnou výškou trámu a rozdílnou výškou základů. Konstrukce roubení doplňovalo i hliněné a zděné stavby, případně tvořilo kombinaci formou hrázděných staveb. Konstrukce vychází ze srubových staveb, které byly sestavovány na sraz z neopracovaných klád a tíha konstrukce spočívala v celé délce, tedy jak v nároží, tak i v ložné spáře klády.

V současné době však přicházejí nové a moderní roubené systémy tvořené buď z lepených trámů (KVH, BSH), anebo i zateplené sendvičové konstrukce s vloženou izolací.

Tradiční vs. moderní roubenky

Konstrukce roubené stěny z jednoho masivního trámu (tradiční)

Stěna roubenky je tvořena jedním kusem masivního dřeva, který ale z pohledu legislativy nesplňuje požadavek na prostup tepla. Při návrhu je tedy potřeba počítat s jednáním na stavebním úřadě o podmínkách povolení stavby a případě způsobu užívání stavby.

V případě, že je pro výstavbu použito čerstvě poražené dřevo, které má v sobě vysoký obsah vody, tak díky této vlhkosti je mnohem náchylnější k napadení dřevokaznými houbami a dalšími škůdci. Po sestavení roubené stěny navíc dochází k výrazným objemovým změnám a je třeba nechat stavbu sednout. Délka této technologické přestávky se pohybuje okolo jednoho roku a hodnota sednutí je zhruba 10 cm.

Konstrukce stěny roubenky z lepených trámů (moderní)

V současné době dochází k čím dál většímu využívání lepeného dřeva při výrobě roubenek, a to ve formě KVH hranolů nebo BSH hranolů. Hranoly s označením BSH jsou tvořeny vzájemným slepením a délkovým napojením dřevěných lamel. Jednotlivé lamely jsou předem technicky vysušeny na vlhkost 10-12 % (± 2 %), výsledný materiál BSH nebo DUO/TRIO má potom předepsanou vlhkost 15 (± 3 %). Díky tomu dochází k menším objemovým změnám a menšímu sedání a tím i zkrácení doby nutné k vyzrání roubenky. Také snížení vlhkosti představuje ochranu dřeva před růstem dřevokazným hub, plísní a napadením dřevokazným hmyzem.

6 důvodů pro KVH hranoly

Konstrukce roubenky s izolací (moderní)

Tento systém může mít více možností, a to stěnu většího průřezu s přiloženou izolací buď ze strany interiéru či exteriéru a s následným opláštěním izolace. Z hlediska zachování difuzně otevřené konstrukce a propustnosti par je výhodnější izolovat ze strany exteriéru, avšak tím je docíleno pohledového masivního dřeva pouze v interiéru a zvenku stavba postrádá typický roubený vzhled a nárožní spoje.

Dalším typem může být stěna tvořená dvouvrstvým roubením s vloženou izolací, kdy se mezi dvě relativně tenké roubené stěny z lepených hranolů vloží izolace, která umožní dobrý prostup vodní páry, aby byla co nejlépe zachována difuzní otevřenost konstrukce. Jde například o konopné, dřevovláknité izolace, nebo minerální vlákna apod.

Vzhled takovéto stavby bude jak ze strany interiéru, tak i exteriéru připomínat klasickou roubenku, avšak v místě rohových spojů bude zřetelnější menší tloušťka roubených prvků. Delší stěny je pak potřeba ztužit.

Nárožní spoje roubenky

Mezi ty nejčastější nárožní spoje roubenek dnes patří vazba na rybinu, na zámek, ale na dochovaných stavbách lze najít i další typy například dvojitá rybina, jednoduché přeplátování apod.

S výjimkou několika málo oblastí jsou tradiční nárožní spoje bez přesahu zhlaví (čela) trámu a to znamená, že čelo trámu končí v rovině fasády kolmé na směr uložení. Velmi často jsou s přesahem poslední dva trámy pod rovinou střechy, které tak vyčnívají před fasádu a mohou být seříznuty do okrasných tvarů.

Vazba na rybinu

Základní a nejčastěji využívaná je rohová vazba na tzv. rybinu,ve které má konec každého trámu při bočním pohledu tvar připomínající rybí ocas. Vyjetí prvku z vazby se zamezuje protiběžně šikmým seříznutím či spíše ztesáním dosedajících ploch a tím se vytvoří samosvor. 

Vazba na zámek

Jedná se o mladší typ vazby s úplným přeplátováním a vnitřním konickým čepem.

Vodorovné ložné spáry roubenek

Ložná spára roubené stěny je důležitým prvkem, který by měl splňovat několik podmínek jako například těsnost, schopnost izolovat teplo a prodyšnost. Ložná spára roubenek může být provedena několika způsoby ať už tradiční technologií nebo novodobými postupy. V minulosti nebylo výjimkou ani omítnutí roubených stěn do tzv. kožichu a tím i vyplnění ložných spár, ale v dnešní době již toto řešení pozbylo smysl.

Tradiční hliněná vymazávka

Vodorovné spáry roubené stěny se u nás od středověku upravovaly tak, že se nejprve do jejich užší vnitřní části nadusal mech. Do trámů se pak ve spárách tradičně zatloukaly štípané dřevěné kolíčky (klínky) a následně se protáhly jemnou hliněnou vymazávkou s obvyklou vaznou složkou ze slámy nebo plev. Objevují se i další příměsi, jako zvířecí chlupy, pazdeří apod. Tyto přísady mají za úkol zabránit praskání mazaniny a zajistit lepší soudržnost celé vymazávky. Hlína by naopak neměla obsahovat humus. Je to postup dlouhodobě osvědčený, ovšem vyžaduje jistou zručnost a zkušenost.

V dnešní době se jako izolace pro roubenky používá ovčí vlna nebo konopný provazec. Dalším materiálem může být i minerální vlna, která je dostupná a levná, ale špatně snáší vzdušnou vlhkost.

Pero a drážka

Je novodobý přístup, který využívá toho, že se lepené trámy opracovávají na CNC obráběcích centrech. Trám má zespodu vyfrézované drážky a v horní částí dvě až tři pera, která v podélném spoji dokonale zapadají do drážek horního trámu. K dotěsnění roubenky se dále používají izolační komprimační pásky.

Lišty

Jednotlivé trámy se pojí i bez hliněné vymazávky, která zajišťuje tradiční vzhled roubené stavby s bílou linií, někteří výrobci uzavírají spáru přelištováním prefabrikovanou plastovou lištou bílé barvy.

Tmely

Materiál s obsahem hrubozrnných plniv vytváří po odpaření vody plastoelastickou hmotu se štukovou strukturou, která se podobá jemné omítce. Tmel i po zaschnutí zůstává díky svému složení stále pružný, vyrovnává pohyb klád či trámů a pracuje společně s pohybem dřeva.

Způsob zpracování suroviny pro moderní roubenky

Dříve se při výrobě trámů používalo pouze ruční opracování přímo na místě stavby. Dnes tomu však být nemusí. V době CNC obráběcích center a stupni prefabrikace je možné celou roubenku připravit přímo ve výrobní hale a sestavit ji až na staveništi. Jako snad vše mají obě varianty své pro i proti. 

Ruční zpracování 

Představuje dlouhý proces od odkornění kulatiny pomocí pořízu, přes tesání trámu sekyrou tzv. širočina až po výrobu tesařských spojů jednotlivých trámů. Staří mistři řemesla kladli důraz na detaily, které s sebou nesou i časovou náročnost přímo v místě stavby. Výsledkem však je originální zpracování a tradiční vzhled roubenky. Realizační firmy, které se zaměřují na tradiční ruční opracování si někdy pomáhají objednáním připravených trámů z CNC a následně je na místě stavby opracují dle potřeby.

Na postup ručního zpracování suroviny a samotné stavby tradiční roubenky se můžete podívat v tomto videu.

CNC obráběcí centra

Jde o mnohem rychlejší a prefabrikovanější způsob vyrobení tesařských spojů. Rovněž je výhodné mít i prostory pro skladování materiálu, jelikož se jako vstupní surovina dá použít i vysušené řezivo, které zajišťuje lepší odolnost proti houbám a škůdcům. CNC centrum představuje pro firmu nemalou investici, ale využití pak může být opravdu široké od výroby trámů na roubenky až po kompletní krov. CNC opracování s řezáním však otevírá povrh dřeva, a to zvyšuje přijímání vzdušné vlhkosti, kdežto tradiční opracování sekerou vytvoří štípaný povrch s uzavřeným povrchem.

Jak výroba roubenky na CNC obráběcím centru vypadá najdete v tomto videu.

Současný přístup realizačních firem

Na trhu je možné nalézt jak firmy s tradičním ručním, tak i moderním opracováním trámů. Taktéž dodávka je možná od hrubé stavby až po roubenky na klíč, ale vždy je potřeba se mít na pozoru při výběru firmy, která by měla mít zkušenosti a přehled o problematice návrhu vzhledem k sedání roubené stavby apod.

Samotný architektonický návrh nabízí buď individuální přístup anebo nabídku formou katalogů roubenek s typovými domy. Právě typové projekty mohou snížit cenu roubenek o položku zpracování projektu, ale tyto návrhy jsou často neutrální a univerzální, takže vyvstává otázka z hlediska začlenění roubenky podle regionů a typologických znaků. Pokud se pozemek nenachází na území se zvláštními požadavky na výstavbu, jako jsou třeba chráněná krajinná oblast apod., tak záleží jen na úsudku investora, jak by měla jeho roubenka vypadat. V případě modernějšího nebo atypického návrhu roubenek by měl být majitel připraven i na rozporuplné reakce svého okolí. Snahou by tedy mělo být nelezení vhodného kompromisu mezi minulostí a současností.


Líbil se Vám tento článek? Kupte redakci kávu! Stačí poslat SMS s textem KAFE na číslo 90211. Cena SMS je 39,- Kč. Děkujeme!


Vydáno dne:
29.05.2017

Photocredit: Ing. Kristina Nešporová

10

Sruby a jejich budoucnost

Mají v dnešní době sruby krušné časy? Nebo jsou natolik fascinující, že si jejich fandové vždycky najdou cestu, jak svůj vysněný srub postavit?

Masivní dřevostavby ožívají

Masivní dřevěné stavby již nejsou pouze sruby a roubenky, ale

Srubové domy: Fakta a inspirace

Nadchly vás srubové domy? Jaký je rozdíl mezi kanadským srubem a norskou technologií? Prohlédněte si fotogalerii srubů plnou inspirace.

Moderní roubené domy z lepených hranolů

Jaké jsou výhody moderních roubených domů, z čeho a jak se vyrábí, jak se staví a jak dlouho vydrží? To vše se dozvíte v tomto článku.

Vyhoví roubenka současným požadavkům na bydlení?

Zajímáte se o historický vývoj dřevostaveb až do současnosti? Jaké požadavky jsou kladené na sruby a roubenky z hlediska prostupu tepla a jak postupovat při jejich povolení na stavebním úřadě? Jaká je současný stav nařízení se dozvíte zde

Rozměrové změny srubů a roubenek

Víte, že dřevo je schopné měnit své rozměry na základě změny vlhkosti okolního prostředí? Jaký je rozdíl mezi sesycháním a bobtnáním a jaké dopady to může mít při výstavbě srubů a roubenek

Adršpašské skály a jejich nejkrásnější roubenky (tip na výlet)

Hledáte tip na výlet? Adršpašské skály jsou jedním z nejkrásnějších míst v ČR. V naší fotogalerii si můžete prohlédnout roubenky v nádherné přírodě.

Téměř svépomocí si postavili moderní roubenku u Brna

Roubenka nemusí vždy vypadat jako chalupa z hor. Roubenka je i moderní rodinný dům. V rozhovoru se dočtete, jak ji lze postavit svépomocí.

Fotogalerie: Nově postavená roubenka u přehrady Rozkoš

Dokončení roubenky svépomocí? Inspirujte se na povedenou realizaci jedné krásné roubenky u nádrže Rozkoš.

Hamousův statek: Unikátní roubenka, která neztratila své kouzlo

Plánujete výlet v okolí hradu Křivoklát? Hamousův statek je krásně dochovaná roubenka ve Zbečně, kterou určitě nesmíte minout.