HLEDEJ


ČLÁNKY ▸
KATALOG DOMŮ
FIRMY ▸
NÁSTROJE ▸

Stavební povolení a dotčené orgány státní správy (DOSS): poklad je v dokladu

Součástí dokumentace projektu k oznámení záměru stavby rodinného domu je dokladová část. V té se v podstatě ukrývá souhlas úředního šimla s vaší stavbou, bez nehož vám stavební úřad záměr nepovolí. Jaké příslušné orgány se ukrývají pod zkratkou DOSS a co tato zkratka vlastně znamená?


Stavební povolení
VÍCE FOTOGRAFIÍ V GALERII »
ⓘ Foto: 100 dřevostaveb

DOSS – Dotčené orgány státní správy

Dotčené orgány státní správy – pojem, pod kterým se skrývá byrokratická mašinérie, kterou je třeba obeslat, obeznámit s naším záměrem a požádat o stanovisko nebo vyjádření k němu. Jednotlivé principy a postup stavebního povolení jsme si popsali v článku Stavební povolení očima architekta: Princip a postup u rodinného domu.

Mezi základní DOSS patří tyto místně příslušné orgány

 • Úřad územního plánování (v přenesené působnosti)
 • Krajská hygienická stanice
 • Městský úřad – Odbor životního prostředí

Odbor životního prostředí

Získání všech stanovisek z odboru životního prostředí (OŽP) je kapitola sama o sobě. Je to taková malá bojová hra. Vzhledem k neunifikovanému postupu je to na každém městském úřadě trošku jinak.

Primárně je třeba zažádat o koordinované stanovisko odboru životního prostředí. Můžete se s ním setkat jako se souhrnným vyjádřením nebo také komplexním vyjádřením apod. Jedná se o dokument, ve kterém se ke stavebnímu záměru vyjadřují jednotlivé sekce OŽP – ochrana ovzduší, odpadové hospodářství, ochrana zemědělského půdního fondu, ochrana vody (vodoprávní úřad), ochrana pozemků určených k plnění funkci lesa, ochrana přírody a krajiny, zájmy ohledně myslivosti.

Člověk by si myslel, že k jedné žádosti se SOUHRNNĚ/KOORDINOVANĚ/KOMPLEXNĚ vyjádří všechny sekce OŽP. Jenže tady nastává háček. Od OŽP přijde vyjádření, ve kterém vám některé sekce sdělí, že se záměrem nemají problém, a jiné sekce budou vyžadovat podání samostatné žádosti ke konkrétní sekci. Je to matoucí, že? Ale ve skutečnosti je to vlastně jednoduché.

Kromě žádosti o souhrnné stanovisko odboru ŽP je třeba podat speciálně žádost na sekci:

 • ochrany ovzduší: zdroj vytápění je plynový kotel, v domě je umístěn krb, krbová kamna, atd.; v případě RD jde většinou o žádost o umístění stacionárního zdroje znečištění ovzduší,
 • odpadového hospodářství: vesměs vždy, při výstavbě odpady vznikají,
 • ochrany zemědělského půdního fondu: pokud je stavba umístěna na parcele vedené v KN jako orná půda, zahrada, ovocné sady, atd.; žádost o vyjmutí ze ZPF,
 • ochrany lesa: pokud se parcela nachází v blízkosti lesa, lesních pozemků, v ochranném pásmu lesa, atd.,
 • ochrany vody: zastává funkci vodoprávního úřadu, vyjadřuje se tedy z hlediska zasakování vod, k jímkám, k likvidaci dešťových vod, k jejich vypouštění, atd.,
 • ochrany přírody a krajiny: pokud se v blízkosti stavby nacházejí nějaké významné krajinné prvky, koridory přecházení zvěře, apod.,
 • a jiné.

Nejlépe je podat všechny žádosti na OŽP najednou, aby se doba vyjádření pohybovala ve standardní době do 30 dnů. Rovněž je vhodné poslat dostatečný počet kopií dokumentace, aby se o ni sekce odboru mohly podělit a nečekat jedna na druhou, aby si je předaly. Standardně doporučujeme min. 2 paré dokumentace stavebního řešení + dle požadavků na přílohy k jednotlivým žádostem.

Mohlo by vás zajímat: Na čem v praxi nejčastěji ztroskotává získání stavebního povolení

Krajská hygienická stanice (KHS)

Závazné stanovisko KHS je třeba získat vždy. Tady se typy žádostí mohou měnit kraj od kraje (tedy výrazně méně možností než u městských úřadů). Výsledkem je vždy ZÁVAZNÉ STANOVISKO. Žádost je většinou jednoduchá, obsahuje identifikační údaje žadatele/stavebníka, jednoduchý popis stavebního záměru a plnou moc v případě zastupování. V případě staveb rodinných domů se KHS primárně zaměřuje na hygienické limity hluku a na prašnost. V některých případech si KHS může vyžádat Hlukovou studii (zdrojem vytápění domu je tepelné čerpadlo, dům je umístěn v blízkosti zdroje hluku – liniový jako silnice, dálnice, nebo průmyslové výrobny, apod.). K žádosti se dokládá jedno paré dokumentace, které vám přijde zpět i se stanoviskem.

Úřad územního plánování (ÚÚP)

Povinnost posouzení ÚÚP vznikla novelizací příslušných zákonů teprve v roce 2018. Ze začátku nebyla jednotná verze žádostí, ale dnes by měly být na všech příslušných úřadech obsahově víceméně stejné. Tento úřad posuzuje proveditelnost stavebního záměru z hlediska územního plánu (splňuje-li záměr, podlažnost, max. zastavitelnost parcely, respektuje-li ráz lokality,...). Orgánem ÚÚP bývá dotčený odbor příslušné obce s rozšířenou působností, tedy odbory Městských úřadů (odbor výstavby, územního plánování, apod.). Výsledkem podání žádosti je získání ZÁVAZNÉHO STANOVISKA k umístění stavby. 

Další neméně důležitou složkou dokladové části jsou vyjádření a stanoviska správců inženýrských sítí, tedy IS. Ale nejde pouze o vyjádření, vzhledem k povaze záměru SÚ požaduje i smlouvy o budoucím připojení k sítím, konkrétně se většinou jedná o připojení k elektrickému vedení a k plynovodu.

Pro běžnou stavbu RD se většinou jedná o:

 • správce vedení nízkého napětí (elektřina – laicky ČEZ, E.ON),
 • správce vodovodu a kanalizace (firmy jako např. VaK, a.s., SmVAK, a.s, dále svazky obcí, samotné obce, soukromí investoři, …),
 • správce plynovodu (E.ON, Innogy, resp. GasNet, apod.),
 • správce sdělovacích sítí (opět laicky CETIN, T-mobile, O2, Vodafone, UPC, …),
 • správce veřejného osvětlení a rozhlasu (obec, …),
 • správce komunikace, na kterou je třeba nemovitost připojit (liší se dle typu komunikace – více níže),
 • a jiné.

Oproti DOSS, kde je většinou upřednostňováno podávání žádostí poštou, pokud není uvedeno jinak, některým správcům sítí je jednadvacáté století trošku bližší. Velké subjekty, jako jsou např. CETIN nebo Innogy, mají možnost online zadávání žádostí přímo v jejich webových aplikacích. U dalších (E.ON) je částečně možno žádat přes aplikaci (v případě zjišťování existence sítí, žádosti o souhlas s prací v ochranných pásmech) a částečně pomocí e-mailu (posílání žádostí o připojení). U některých se bohužel stále musíme spolehnout na poštovní komunikaci. 

Největším strašákem bývají správci vodovodů a kanalizací. Těchto správců je v republice nespočet a každý subjekt má své vlastní podklady ohledně vypracování dokumentace připojení k veřejným řadům. Principiálně jsou si velmi podobné (řešení napojení je stejné), ale liší se v drobnostech, jako je materiál potrubí, materiály a provedení šachet, apod. A je nutno dodat, že každý subjekt chce mít dokumentaci provedenou dle vlastních podmínek. Je tedy nutné dát si na toto pozor při zpracovávání dokumentace, aby poté vyjádření proběhlo v termínu 30 dnů a zbytečně se nenatahovalo kvůli nedorozuměním.

Mohlo by vás zajímat: Cesta k jejich vysněné dřevostavbě byla strastiplná. Čím vším si museli projít?

Dopravní napojení (tedy sjezd) se při vypracovávání dokumentace často podceňuje. Nicméně souhlas vlastníka a správce komunikace se k získání povolení vyžaduje. Pro získání povolení k připojení ke komunikaci je pak třeba rovněž požádat o souhlas Policii ČR – příslušný Dopravní inspektorát. K žádosti na Policii je třeba doložit dokumentaci připojení – jedná se o situaci s rozhledovými trojúhelníky, podélný a příčný řez připojením a zprávu s popisem připojení – kam je sjezd odvodněn (vsakováním na vlastní pozemek, propustkem, ...), jestli je napojení na komunikaci řešeno nájezdovými obrubníky nebo třeba pásem ze žulových kostek, jak je řešena doprava v klidu (odstavná a parkovací stání na pozemku), apod. Tento proces vám získání povolení k připojení může o měsíc až dva protáhnout.

Zdá se vám to málo? Tak dovolte malý postřeh – správce není vždy vlastníkem. Na to už vás většinou upozorní informace o přílohách na žádostech nebo samotný DOSS nebo IS při požádání o doplnění žádosti.

P.S. Chcete vědět, kde se dá na rozpočtu výstavby domu ušetřit a naopak kde má cenu neškudlit? Navštivte Stavební veletrh ONLINE, který se uskuteční 28. – 29. ledna 2023. Veletrh přinese množství inspirace, živých přednášek, konzultací s odborníky i soutěže o hodnotné ceny. Vstupenku si lze stáhnout ZDARMA již nyní. Počet vstupenek je limitován.


Líbil se Vám tento článek? Kupte redakci kávu! Stačí poslat SMS s textem KAFE na číslo 90211. Cena SMS je 39,- Kč. Děkujeme!Architektka

Vydáno dne:
30.05.2020

Photocredit: 100 dřevostaveb

5

Stavba dřevostavby krok po kroku 4. díl: Vyrážíme na stavební úřad

Dokumenty pro stavební povolení, které si můžete zařídit sami

Stavba pergoly: Návod jak na povolení a stavbu

Je potřeba stavební povolení? Jaké zásady u stavby pergoly dodržovat

Vyhoví roubenka současným požadavkům na bydlení?

Zajímáte se o historický vývoj dřevostaveb až do současnosti? Jaké požadavky jsou kladené na sruby a roubenky z hlediska prostupu tepla a jak postupovat při jejich povolení na stavebním úřadě? Jaká je současný stav nařízení se dozvíte zde

Cesta k jejich vysněné dřevostavbě byla strastiplná. Čím vším si museli projít?

Osud jim nachystal nelehkou cestu k vysněnému bydlení. Čím vším si museli projít a jak se jim dnes žije? Přečtěte si příběh plný strastí a neuvěřitelných příhod.

Rodinný dům k nastěhování za 6 měsíců

Rodinný domek v Havlíčkově Brodě byl kompletně zrealizován za neuvěřitelných šest měsíců a majitelé jsou s výsledkem nadmíru spokojení. Jak dokázali dům tak bleskurychle postavit?

Mobilní domy a stavební povolení

Chcete ušetřit? Plánujete stěhování do mobilního domu? V tom případě si v našem článku zjistěte, co je třeba udělat před jeho umístěním na pozemek.

Stavební povolení: Princip a postup u rodinného domu

Žádost o stavební povolení má své jasně dané postupy a principy, které je nutné splnit, když chceme stavět rodinný dům. Přečtěte si odborný pohled architekta.

Chceme stavět vlastní dům – tvoříme projekt I.

Po výběru pozemku přichází čas zaměřit se na projekt. Co vás při tvorbě projektu čeká a na kolik vás jednotlivé kroky přijdou?

Na čem v praxi nejčastěji ztroskotává získání stavebního povolení

Proces získání stavebního povolení přináší mnoho zajímavých situací. Některé se jeví až nelogicky. Podívejte se s námi na nejčastější důvody, kvůli kterým získání stavební povolení často ztroskotává.