HLEDEJ


ČLÁNKY ▸
KATALOG DOMŮ
FIRMY ▸
NÁSTROJE ▸

Novostavby se často dramaticky prodražují kvůli ignorování stavebního průzkumu

Stavební průzkumy jsou nezbytným krokem každého úspěšného stavebního projektu. Skrývají v sobě důležité informace o podloží, stabilizaci půdy a možných rizicích, které mohou ovlivnit bezpečnost i kvalitu budovy. Zjistěte, jak stavební průzkumy minimalizují náklady a zajistí trvanlivost vaší stavby.


Stavební průzkumy
VÍCE FOTOGRAFIÍ V GALERII »
i Foto: PxHere

Odhalte tajemství vašeho pozemku před stavbou

Před každým stavebním projektem je důležité provést důkladné stavební průzkumy. Např. díky geotechnickým a geologickým průzkumům lze minimalizovat rizika sesuvů a kolapsů a zajistit bezpečnost jak pro pracovníky, tak pro budoucího uživatele. Jak se různé typy průzkumů liší a jaký mají vliv na kvalitu a bezpečnost staveb? Každý z těchto typů má svou specifickou roli.

Fotogalerie:

i Foto: PxHere, Urban Graphics (Flicker CC 2.0), uedlab (Flicker CC 2.0), Kateřina P. (se souhlasem)

Rozdělení stavebních průzkumů

Geotechnické průzkumy se zaměřují na zkoumání půdy a jejích mechanických vlastností. Tyto průzkumy jsou klíčové pro stanovení stability základů a prevenci rizik, jako jsou sesuvy nebo pohyb podloží.

Inženýrsko-geodetické průzkumy se zabývají určováním poloh a výšek stavebního místa. Tyto průzkumy jsou nezbytné pro správné umístění nivelačního přístroje a přesné vymezení stavebního místa. Poskytují také základní podklady pro projektování a konstrukce budov.

Environmentální průzkumy se zaměřují na hodnocení vlivu staveb na životní prostředí. Tento typ průzkumu zahrnuje analýzu půdního, vodního a vzdušného prostředí a pomáhá minimalizovat negativní dopady na okolí.

V konečné řadě jsou zde:

 • stavební průzkumy (urbanisticko-architektonický průzkum (UA), stavebně-historický průzkum (SHP), stavebně-technický průzkum (STP), geologický a hydrogeologický),
 • archeologický průzkum,
 • radonový průzkum,
 • průzkum ekonomické efektivnosti,
 • sociologický průzkum.

8 otázek, na které se zeptat, než koupíte stavební pozemek

1. Urbanisticko-architektonický průzkum (UA)

Odhalte potenciál vašeho prostoru

Urbanisticko-architektonický průzkum (UA) je klíčovým krokem při plánování a rozvoji prostoru. Zahrnuje komplexní analýzu urbanistických, architektonických a krajinářských aspektů daného místa.

CO je součástí průzkumu?

UA průzkum zahrnuje studium městského prostředí, pozemního území, infrastruktury, historického kontextu a předpokládaného vývoje dané oblasti. Analyzuje také architektonické prvky a jejich soulad s okolním prostředím. Jeho součástí jsou například:

 • analýza urbanistické struktury,
 • studium dopravních toků,
 • hodnocení estetických a historických hodnot,
 • průzkum přírodního prostředí a zelené infrastruktury.

PROČ byste si měli vyřídit urbanisticko-architektonický průzkum?

Tento průzkum vám umožní získat jasnou představu o vašem prostoru a jeho možnostech. Pomáhá identifikovat klíčové oblasti, které je třeba zohlednit při navrhování nových staveb, rekonstrukcí nebo revitalizací.

Dokumentace UA průzkumu obsahuje:

 • textová část (souhrn všech údajů – fyzický stav objektu, charakter zástavby),
 • tabulková část (informace zpracované přehledným statistickým způsobem),
 • grafická část (výkresová dokumentace),
 • fotodokumentace (popř. urbanistický model).

KDY se průzkum provádí?

UA průzkum musí probíhat v dostatečném časovém předstihu před zahájením projekčních prací. Důvodem je získání prostoru pro rozhodování o hloubce a způsobu modernizace v posuzovaném území.

JAKÉ výchozí podklady budete k průzkumu potřebovat?

Podklady se čerpají ze stavebně technických průzkumů, mezi které patří např.:

 • technické mapy měst,
 • snímky z katastrální mapy,
 • doměření stávajícího stavu objektu (zvláště u objektů v památkovém zájmu),
 • evidenční karty účelových ploch domů,
 • soupis všech historických údajů (př. letopočet vzniku, způsob využití v průběhu let, přístavby).

Důležitý je také architektonický a urbanistický popis jednotlivých objektů včetně vyznačení těch nejhrubších závad a nedostatků (v této části se čerpá ze stavebně-historických a stavebně-technických podkladů).

Co si z toho odnést?

Urbanisticko-architektonický průzkum obsahuje zhodnocení současného stavu zástavby z hlediska vnějšího architektonického vzhledu (barevné řešení a členění fasády, tvar střechy, výška zástavby). Cílem je vytvořit komplexní přehled o možnostech a omezeních pro budoucí rozvoj a plánování prostoru.

Co znamenají jednotlivá barevná schémata? Legendu výkresu naleznete zde.

2. Stavebně-historický průzkum

Otevřete dveře do minulosti vaší budovy

Stavebně-historický průzkum (SHP) je klíčovým nástrojem pro poznání minulosti a zachování historických hodnot budovy. Zahrnuje systematické zkoumání stavebního dědictví s cílem identifikovat historické prvky, materiály a techniky použité při stavbě.

CO je součástí průzkumu?

Stavebně-historický průzkum zahrnuje důkladné studium archivních materiálů, jako jsou plány, fotografie, náčrty a historické dokumenty. Prochází se také samotnou budovou a provádí se vizuální a materiálová analýza. Cílem je získat co nejvíce informací o původním stavu a vývoji budovy. Na základě průzkumu a jeho vyhodnocení se určuje:

 • stupeň památkové ochrany objektu (z hlediska státní památkové péče),
 • rozsah provedení rekce,
 • způsob provedení rekce.

PROČ byste si měli vyřídit stavebně-historický průzkum?

Výsledek průzkumu slouží jako podklad pro rozhodnutí, bude-li provedena obnova do původního stavu, nebo obnova k tzv. referenčnímu roku (= období, kdy byla budova nejcennější), zda při obnově objektu dojde k zakrytí některých nálezů nebo částí (sice zajímavých) bez možnosti uplatnění v konečném celku vzhledu.

Dokumentace SHP obsahuje:

 • průvodní textová zpráva (dějiny stavby, umělecko-historické hodnocení objektu),
 • stavebně-technický popis objektu,
 • fotodokumentace (kopie historických dokumentů, ikonografické podklady, fotodokumentaci současného stavu),
 • výkresová dokumentace (půdorysy, svislé řezy, pohledy).

V jakém případě je nutné provést stavebně-historický průzkum?

SHP je neodmyslitelnou součástí každého restaurování, přestavby nebo adaptace historických budov.

Chtěli předejít opětovnému vznícení. Chata Libušín má přes 6 druhů zabezpečení

JAKÉ výchozí podklady budete k průzkumu potřebovat?

 • zaměření stávajícího stavu (detailně 1:50 provádí stavař s geodetem);
 • výsledky stavebně-technického průzkumu a jiných již provedených průzkumů;
 • záznamy a zápisy v literatuře, kronikách, v historických dokumentech;
 • ikonografické podklady (dobové nákresy, rytiny a staré historické fotografie);
 • výsledky prováděných sond, rozborů, stavebních zkoušek a měření.

Co si z toho odnést?

Stavebně-historický průzkum se zaměřuje na 2 oblasti:

a)  určení stáří objektu nebo jeho částí, určení stavebních slohů a vyjádření památkové hodnoty objektu;
b)  chronologické zdokumentování – zdokumentování vývoje objektu od doby výstavby do současnosti.

SHP vytyčuje hl. umělecká/řemeslná díla a dokumentuje významné prvky stavby (chystá podklady pro jejich rekonstrukci anebo obnovu s cílem uvést objekt po rekonstrukci do jeho nejcennějšího období).

3. Stavebně-technický průzkum

Rozkryjte stav vaší budovy

Stavebně-technický průzkum (STP) je nedílnou součástí správy a údržby budov. Tento průzkum je důležitý pro správné plánování investic do údržby, rekonstrukcí nebo modernizace budov. Poskytuje objektivní informace o stavu konstrukcí, statické stabilitě, tepelné izolaci, elektroinstalacích a dalších technických systémech.

CO je součástí průzkumu?

Stavebně-technický průzkum zahrnuje důkladné prověření stavu nosných konstrukcí, kontrolu vlhkosti, měření tepelného odporu, posouzení kvality izolace a ověření bezpečnosti a funkčnosti elektroinstalace.

PROČ byste si měli vyřídit stavebně-technický průzkum?

Tento průzkum umožňuje získat přesný přehled o stavu budovy a jejích technických systémů. Pomáhá identifikovat potenciální rizika, předcházet vzniku vážných problémů a optimalizovat investice do údržby a modernizace.

Dokumentace STP obsahuje:

 • předběžný STP (objekt obydlen, vizuálně odhaluje nejhrubší stavební závady),
 • podrobný STP (provádí se odkrývání konstrukcí, odebrání vzorků pro zkoušky),
 • doplňkový STP (provádí se tehdy, jestliže v období mezi odborným průzkumem a vlastní rekonstrukcí objektu dojde k dalším stavebním poruchám).

V jakém případě je nutné provést stavebně-technický průzkum?

Stavebně-technický průzkum je klíčem k dlouhodobé udržitelnosti a bezpečnosti budovy. Vyřízení stavebně-technického průzkumu je investice do budoucnosti vaší budovy. Pomáhá minimalizovat rizika, zvyšovat hodnotu a zlepšovat kvalitu prostředí, ve kterém žijete nebo podnikáte.

Co si z toho odnést?

STP zahrnuje důkladnou analýzu a posouzení stavebního stavu, konstrukcí a technických systémů budov s cílem identifikovat potenciální problémy a navrhnout vhodná opatření. Dokumentuje stavební poruchy, jejich rozsah a závažnost, příčinu, eventuálně navrhuje způsob sanace. Jeho výsledkem je zpráva, která obsahuje podrobný popis zjištěných nedostatků a doporučení pro jejich odstranění.

4. Geologický průzkum

Odhalte tajemství pod povrchem vašeho projektu

Geologický průzkum je nenahraditelným nástrojem pro pochopení geologických podmínek daného místa. Zahrnuje systematický sběr dat a geologických struktur, hornin a půd v okolí stavebního projektu. 

CO je součástí průzkumu?

Součástí geologického průzkumu je zkoumání geologických vrstev, jejich složení a fyzikálních vlastností. Provádí se:

 • průzkum zemin a podzemních vod,
 • měření stability svahů,
 • analýza geologických map,
 • studium historických geologických událostí v dané oblasti.

PROČ byste si měli vyřídit geologický průzkum?

Tento průzkum umožňuje minimalizovat rizika spojená s geologickými faktory a zajistit bezpečnost a trvanlivost konstrukce. Poskytuje důležité informace pro výběr vhodných konstrukčních postupů a zakládacích systémů.

V jakém případě je nutné provést geologický průzkum?

Geologický průzkum je nezbytným krokem před výstavbou budovy, infrastruktury nebo jiného stavebního projektu. Pomáhá také identifikovat geologická rizika (např. nestabilita půdy, sesuvy, záplavy nebo geologické poruchy, které by mohly negativně ovlivnit stabilitu a bezpečnost projektu).

Geologický průzkum – cena

Cena inženýrsko-geologického posudku se pohybuje okolo 3 000 Kč. Pokud bychom zahrnuli i technické a měřičské práce včetně speciálního měření (podrobná zpráva s doplňujícími údaji o radonu), pohybovala by se cena v rozmezí 8 000 až 24 000 Kč.

Co si z toho odnést?

Geologický průzkum určuje druh základové půdy a tloušťku jednotlivých geologických vrstev – zjednodušeně, zaměřuje se na zkoumání geologického prostředí. Poskytuje důležité informace o povrchové a podzemní geologii dané oblasti.

5. Hydrogeologický průzkum

Objevte skrytý poklad podzemních vod

Hydrogeologický průzkum je neocenitelným nástrojem pro pochopení a správu podzemních vod. Je klíčem k efektivnímu využívání vodních zdrojů a prevenci před nedostatkem nebo znečištěním vody.

CO je součástí průzkumu?

Cílem je získat přesný obraz o podzemních vodách, jejich kvantitě, kvalitě a trvalosti. Hydrogeologický průzkum zahrnuje:

 • geologické sondy,
 • měření vodních hladin,
 • vrtání studní,
 • sběr a analýzu vzorků vody,
 • provádění hydrochemických testů.

PROČ byste si měli vyřídit hydrogeologický průzkum?

Vyřízení hydrogeologického průzkumu je investice do budoucna a cesta k dlouhodobé udržitelnosti vodních zdrojů. Získáte přesný obraz o podzemních vodách, budete schopni efektivně plánovat své využití a přispět k ochraně životního prostředí.

V jakém případě je nutné provést hydrogeologický průzkum?

Tento průzkum je nezbytným krokem před výstavbou vodní infrastruktury, studní nebo jiných projektů souvisejících s vodním hospodářstvím. Poskytuje důležité informace o hladině podzemní vody, proudění vody a jejím chemickém složení.

Hydrogeologický posudek – cena

Cena hydrogeologického posudku se pohybuje v rozmezí 5 000 až 17 000 Kč.

Co si z toho odnést?

Hydrogeologický průzkum pomáhá minimalizovat rizika spojená s nedostatkem vody, předcházet přírodním katastrofám a plánovat trvalou udržitelnost ve vodním hospodářství. Poskytuje informace pro navrhování zdrojů pitné vody, zavlažování, průmyslové využití a další vodohospodářské projekty.

Hydrogeologický průzkum určuje maximální hladinu podzemní vody (pozor – kolísá) a druh podzemní vody (voda běžná, hladová a agresivní).

6. Radonový průzkum

Chraňte své zdraví před neviditelným nebezpečím

Radon je přirozeným produktem rozpadu uranu v půdě, kamenině a stavebních materiálech.

Radonový průzkum je klíčovým krokem při zajištění zdravého životního prostředí v budovách. Tento průzkum pomáhá chránit zdraví lidí před škodlivými účinky radonu. Včasná detekce nadměrných hladin radonu umožňuje přijmout opatření ke snížení rizika rakoviny plic a jiných zdravotních problémů spojených s radonem.

CO je součástí průzkumu?

Radonový průzkum zahrnuje měření radonu a radioaktivního plynu, který může způsobit závažné zdravotní problémy, včetně rakoviny plic. Součástí průzkumu je tedy sběr vzorků vzduchu a jejich analýza v akreditovaných laboratořích. Cílem je identifikovat případné zdroje radonu a určit hladinu v prostoru, ve kterém lidé žijí nebo fungují.

PROČ byste si měli vyřídit radonový průzkum?

Největší riziko spočívá ve vdechování vysoce koncentrovaného radonu v uzavřených prostorách, jako jsou domy, byty a kanceláře. Proto je důležité provést radonový průzkum a přijmout opatření v případě zjištění nadměrných hladin radonu.

Měření radonu – cena

Cena za změření množství radonu na vašem pozemku se pohybuje okolo 2 000 Kč.

7. Archeologický průzkum

Odkryjte ztracené tajemství minulosti

Archeologický průzkum NEPATŘÍ mezi stavební průzkumy. Poskytuje cenné poznatky a perspektivu, která nám umožňuje lépe rozumět současnosti a budovat lepší budoucnost.

CO je součástí průzkumu?

Archeologický průzkum zahrnuje systematické vykopávky a studium historických a prehistorických nalezišť s cílem odhalit a interpretovat pozůstatky starých kultur a jejich životního prostředí.

PROČ byste si měli vyřídit archeologický průzkum?

Tento průzkum umožňuje ochránit a interpretovat kulturní dědictví minulosti. Poskytuje informace pro správné plánování a konzervaci archeologických nalezišť, ochranu kulturního dědictví a vzdělávání veřejnosti o minulých kulturách.

KDY se průzkum provádí?

Tento průzkum je nezbytným krokem před výstavbou, obnovou nebo rozvojem místa, které má historický nebo archeologický význam. Pomáhá identifikovat, zachránit a dokumentovat důležité archeologické nálezy a získat hlubší porozumění minulým společnostem a jejich kultuře.

Chybějící informace v katastru mohou zásadně ovlivnit hodnotu nemovitosti

8. Průzkum ekonomické efektivnosti

Průzkum ekonomické efektivnosti spočívá ve srovnání nákladů na rekonstrukci a modernizaci stávajících objektů s náklady, které by byly potřeba na novou výstavbu. U objektů značně poškozených se srovnávají náklady na rekonstrukci objektu s náklady na jeho odstranění a provedení nové výstavby.

 • významnou roli zaujímá stupeň památkové hodnoty každého objektu;
 • průzkum sleduje možnost získání dotací;
 • podklady: snímky z pozemkové mapy, evidenční karty, nemovitosti.

9. Sociologický průzkum

Sociologický průzkum vždy předchází UA průzkumu. Jeho cílem je shromáždění a vyhodnocení základních demografických údajů a sociálních podmínek obyvatel (tyto údaje slouží pro plánovanou modernizaci daného sídelního útvaru). Mezi základní údaje sociologického průzkumu patří:

 • údaje o demografické struktuře obyvatel,
 • údaje o postihující životní úrovni obyvatel,
 • spokojenost s bydlením a s úrovní služeb v okolí bydliště,
 • subjektivní názory nebo potřeby obyvatel.

P.S. Chystáte se na veletrh FOR ARCH ve dnech 19. – 23.9.2023 v Praze Letňanech? Máme pro vás zdarma volnou vstupenku ke stažení zde.

Vydáno dne:
01.06.2023

Photocredit: PxHere

1

Co potřebujeme ke stavebnímu povolení dle stavebního zákona č. 183/2006 sb.?

Ke stavebnímu povolení dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb. je nutné doložit nejen projektovou dokumentaci, ale také další podklady. Jaké to jsou?.. Číst více →Chceme stavět vlastní dům – vyrážíme na stavební úřad

Víte, co všechno potřebujete k tomu, aby byla vaše stavba povolena? Jak tento proces probíhá a kolik vás budou jednotlivé kroky stát? Vše se dozvíte v článku... Číst více →Rekuperace vzduchu – co to je, jak funguje a co umí kromě větrání. Vyplatí se vám do ní investovat?

Přečtěte si základní informace o rekuperaci vzduchu, její ceně, možnostech využití a výhodách a nevýhodách jednotlivých typů... Číst více →Hned po státnicích se rozhodli stavět, ale nikdo je nebral vážně. Za 5 měsíců bydleli

Mladí manželé Monika a Ondra si nechali nedaleko Hradce Králové postavit dřevostavbu 4+kk přesně podle svých představ. S jakými překážkami se při stavbě domu setkali a jak se jim dnes bydlí?.. Číst více →Chybějící informace v katastru mohou zásadně ovlivnit hodnotu nemovitosti

Informace, které nejsou obsaženy v katastru nemovitostí, mohou zásadně ovlivnit cenu nemovitosti nebo pozemku. Které to jsou a kde je hledat?.. Číst více →Stavební úřad odmítl zkolaudovat dům. Majitelé jsou zoufalí

Stačí malá chyba a člověk se může rázem dostat do velkých problémů. Možná to zní jako přehnané strašení na úvod, ale toto zlaté pravidlo platí nejen při řízení automobilu, ale i u veškerých stavebních procesů. Některé chyby jsou totiž jen velmi těžko řešitelné, ne-li dokonce úplně neřešitelné... Číst více →Češi stále podceňují obytnou normu. Důsledky mohou být fatální

Největší průšvih na stavbě nemá úřední řešení. Potýká se s ním přitom mnoho domácností. Patříte mezi ně i vy?.. Číst více →